Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Volby do Evropského parlamentu 2019

Volby do Evropského parlamentu 2019

 

 

voting_EU_FBpost_CS_(7386417).jpg

 

Prezident republiky vyhlásil volby do Evropského parlamentu a stanovil konání voleb na 24. a 25. května 2019.

 

zdroj: MV ČR

https://www.mvcr.cz/clanek/texty-informace-pro-obcany-ceske-republiky-zijici-v-zahranici-o-podminkach-hlasovani-ve-volbach-do-evropskeho-parlamentu.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/texty-informace-pro-obcany-ceske-republiky-o-podminkach-hlasovani-ve-volbach-do-evropskeho-parlamentu-na-uzemi-ceske-republiky.aspx

 

https://www.mvcr.cz/clanek/texty-informace-pro-obcany-jinych-clenskych-statu-eu-o-podminkach-hlasovani-ve-volbach-do-evropskeho-parlamentu-na-uzemi-ceske-republiky.aspx

 

zdroj: MMPr

Vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů v souvislosti

s výkonem volebního práva

Dle ust. § 24c odst. 1 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, je v souvislosti s výkonem volebního práva možné na žádost občana, jemuž skončila platnost občanského průkazu nebo došlo ke ztrátě či odcizení jeho občanského průkazu, vydat občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc od data vydání.

Po dobu voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. 05. 2019, bude na Magistrátu města Přerova, pracovišti občanských průkazů, nám T. G. Masaryka 16 zajištěna služba pro případ, že by občan k uplatnění svého volebního práva potřeboval vystavit občanský průkaz bez strojově čitelných údajů.

Za vystavení občanského průkazu se neplatí správní poplatek a je třeba doložit 2 ks fotografií, odpovídající současné podobě občana.

Předkládá se dosavadní neplatný občanský průkaz, v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu je povinnost prokázání totožnosti (předložit řidičský průkaz nebo rodný list).

Ing. Pavel Šlesinger

vedoucí oddělení spisové služby a voleb

 

 

Základní informace pro voliče o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu

Seznamy voličů

Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách do Evropského parlamentu (EP) je zápis státního občana České republiky nebo občana jiného členského státu EU, který má právo volit (dále jen „volič“), do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Obecní úřad ve Věžkách vede seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Seznam voličů se tvoří v několika fázích

➢ Pro každé volby do EP, vždy nejpozději 40 dnů přede dnem voleb (v těchto volbách nejpozději 14. dubna 2019), se vytváří ze stálého seznamu voličů nový seznam voličů podle trvalého pobytu voliče, který je státním občanem ČR. Zda je volič v seznamu voličů zapsán si může ověřit po 14. 4. 2019 na obecním úřadě a případně se může domáhat zapsání do tohoto seznamu voličů. Pokud by mu obecní úřad nevyhověl, může se do 30 dnů přede dnem voleb domáhat rozhodnutí soudu o provedení opravy nebo doplnění seznamu (zákon číslo 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů).

➢ Občan jiného členského státu EU je do seznamu voličů zapsán, jestliže: 1. o zápis do seznamu voličů požádá nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 14. dubna 2019 do 16:00 hodin a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu na území České republiky (tj. od 10. dubna 2019) a musí splňovat i další podmínky volebního práva, jako např. minimální věk 18 let v druhý den voleb.

  1. je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí a u Obecního úřadu Věžky podá žádost nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 14. dubna 2019 do 16:00 hodin o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do EP.

 

Žádosti podle obou odrážek musí občan jiného členského státu EU na obecním úřadě podat osobně. Při podání žádosti se občan jiného členského státu EU prokáže platným průkazem totožnosti. Obecní úřad žadatele o zápis do seznamu voličů pro volby do EP nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 9. května 2019, informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena. Na www.mvcr.cz v odkaze VOLBY si lze obě žádosti stáhnout.

  1. o zápis do seznamu voličů požádal již při minulých volbách do EP (2004, 2009, 2014) a zároveň nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a stále splňuje podmínky pro výkon práva volit.

 

Volič, který se přestěhuje v rámci území ČR po tom, kdy je zapsán v seznamu voličů na obecním úřadě (po 14. 4. 2019) musí na obecním úřadě, (ohlašovně pobytu) tedy v místě původního bydliště požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do EP. Obecní úřad mu o tom vydá potvrzení. Toto potvrzení musí předložit obecnímu úřadu v místě nového bydliště nejpozději do 22. května 2019 nebo v dny voleb okrskové volební komise ve volební místnosti v místě nového bydliště, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (zejména občanským průkazem s odděleným rohem a potvrzením o změně místa trvalého pobytu nebo novým občanským průkazem s aktuálními údaji).

Stejně tak volič, který byl v zahraničí veden ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě a hodlá po návratu hlasovat na území ČR, musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad mu o vyškrtnutí vydá potvrzení. V ostatním se musí chovat jako volič, který se přestěhuje v rámci ČR, viz předcházející odstavec.

Voličské průkazy

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do EP konaných ve dnech 24. a 25. května 2019 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může na voličský průkaz hlasovat v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky.

O vydání voličského průkazu může volič požádat:

➢ osobně na Obecním úřadě ve Věžkách nejpozději 22. května 2019 do 16:00 hod. Při osobně učiněné žádosti prokáže svou totožnost, právo hlasovat ve Vlkoši (nejlépe platným občanským průkazem) vyplní a před úřednicí podepíše písemnou žádost, jeho podpis se úředně neověřuje.

➢ nebo písemným podáním doručeným na Obecní úřad Věžky,Věžky 17, 751 19 Vlkoš nejpozději 17. května 2019 do 16:00 hodin.

Podání v listinné podobě musí být opatřené úředně ověřeným podpisem voliče. Podání v elektronické podobě musí být zaslané prostřednictvím datové schránky voliče.

Podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je ověření podpisu pro účely využití volebního práva u správních úřadů osvobozeno od správního poplatku. Tuto skutečnost správní úřad u úkonu vyznačí.

Voličský průkaz může za stejných podmínek jako obecní úřad, vydávat na žádost voliče i zastupitelský úřad, pokud je u něj volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů.

Pro žádost o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář.

Obecní úřad Vlkoš doporučuje použít jím vytvořený formulář Žádost o vydání voličského průkazu, případně i Vzor plné moci k převzetí voličského průkazu. Najdete je na stránkách obce www.obecvlkos.cz – volby do EP 2019.

Obecní úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 9. května 2019 osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo ho do vlastních rukou voliče zašle na adresu uvedenou v žádosti.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Hlasování v nemocnici, zařízení sociálních služeb, školském zařízení nebo v jiném obdobném zařízení (dále jen příslušné zařízení)

Při dlouhodobém pobytu voliče v příslušném zařízení, a pokud lze předpokládat, že tam bude i po dobu voleb do EP, má volič možnost požádat o zápis do seznamu voličů pro volby do EP.

Při krátkodobém pobytu v příslušném zařízení, nebo když volič neví, kde se přesně ve dnech voleb bude nacházet (např. předpokládá hospitalizaci, služební cestu apod.), bude asi nejvhodnější, aby si na příslušném obecním úřadě podle místa trvalého pobytu vyřídil voličský průkaz, na který může hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR.

Dojde-li k hospitalizaci voliče v příslušném zařízení v době po odevzdání údajů k zapsání do seznamu voličů pro volby do EP obecnímu úřadu (tj. od 4. května 2019) může volič u obecního úřadu, v jehož územním obvodu má trvalý pobyt, požádat o vydání voličského průkazu, který si zajistí prostřednictvím osoby, kterou vybaví plnou mocí k podání žádosti o vydání voličského průkazu a jeho převzetí s úředně ověřeným podpisem u obecního úřadu, v jehož územním obvodu má trvalý pobyt.

Dojde-li k hospitalizaci voliče v příslušném zařízení po uplynutí lhůty, ve které lze požádat o vydání voličského průkazu, je tato skutečnost považována za faktickou překážku ve výkonu volebního práva.

Hlasovací lístky

Sada hlasovacích lístků bude dodána všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (tj. úterý 21.5.2019), na požádání ji obdrží i ve volební místnosti.

Hlasovací lístky se doručují na adresu trvalého pobytu voliče vhozením do domovní schránky, předáním rodinným příslušníkům apod.

Pokud se volič na adrese svého trvalého pobytu nezdržuje, nemá domovní schránku apod., nebudou mu doručeny.

Jak hlasovat

Volič hlasuje ve volební místnosti, v tom volebním okrsku, kam podle místa svého trvalého pobytu (příp. přechodného pobytu patří) patří.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem.

Občanský průkaz si volič může nechat vystavit i v den voleb.

Volič, který je občanem jiného členského státu, po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a občanství jiného členského státu.

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do EP, okrsková volební komise hlasování neumožní.

To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do EP v souvislosti se změnou trvalého bydliště a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.

Volič, který se do volební místnosti dostavil s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat.

Po záznamu do výpisu ze seznamu voličů volič obdrží prázdnou úřední obálku opatřenou úředním kulatým razítkem Obecního úřadu Vlkoš. Na žádost mu okrsková volební komise vydá i novou sadu hlasovacích lístků.

Poté volič vstoupí do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku. Zde do úřední obálky vloží jeden hlasovací lístek.

Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.

Po opuštění tohoto prostoru vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

V prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky, nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem.

Pouze s voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoli však člen okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky a případně i úřední obálku s hlasovacím lístkem vložit do volební schránky.

Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky, okrsková volební komise hlasování neumožní.

Volič může okrskovou volební komisi ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (doma), ale pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena, prostřednictvím přenosné volební schránky.

Přede dnem voleb může požádat o hlasování mimo volební místnost na Obecním úřadě Věžky,Věžky 17, nebo na tel. čísle 725 131 273.

Ve dny voleb pak přímo okrskovou volební komisi např. prostřednictvím jiného voliče.

K tomu, aby okrsková volební komise mohla voliče navštívit, potřebuje znát:

  1. • jeho jméno a příjmení,
  2. • adresu, kde ho má navštívit,

Kdy volič promarní svůj hlas

  • • jestliže do úřední obálky vloží jiný než hlasovací lístek na předepsaném tiskopise
  • • jestliže do úřední obálky vloží přetržený hlasovací lístek
  • • jestliže do úřední obálky vloží hlasovací lístek poškozený tak, že z něj nejsou patrné potřebné údaje; zejména vylosované číslo a název „volební strany“, jméno a příjmení kandidátů a jejich pořadí uvedené arabskými číslicemi, datum voleb, otisk úředního razítka Ministerstva vnitra
  • • jestliže do úřední obálky vloží více než jeden platný hlasovací lístek, ať už ve prospěch různých „volebních stran“, nebo tutéž “volební stranu“
  • • hlasovací lístek nevloží do úřední obálky
  • • odevzdá prázdnou úřední obálku

Pokud volič dá na hlasovacím lístku více než 2 předností hlasy kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch „volební strany“, ale ani k jednomu přednostnímu hlasu se nepřihlíží.

 

 

V úterý dne 7. května 2019 v budově Kina Hvězda, Čechova 243/49, Přerov se v době od 8:30 hod. uskuteční pro předsedy, místopředsedy a zapisovatele okrskových volebních komisí školení k systému zajišťování a zpracování výsledků hlasování ve volbách.

 

Žádost o vydání voličského průkazu - volby EP.doc

 

Plná moc k převzetí vol.průkazu.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jízdní řády

logo-idos.png

 

Informace pro občany v době krize a živelných událostech

Jak se chovat v případě krizové události.

Jak zní siréna.

 

 

17. 8. Petra

Zítra: Helena

Mikroregion Moštěnka

www.mostenka.cz

MAS Partnerství Moštěnka

www.mas-mostenka.cz

Kraj pod Hostýnem ožívá

Události z Hostýnska

Diskuze

příspěvků: 1

Návštěvnost stránek

127990