Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace > Informace pro občany v době krize

Informace pro občany v době krize

Záchranné složky

Povodňová komise Přerov

Krizové situace: Bílý kruh bezpečí a Záchranný kruh

INFORMACE PRO OBYVATELE PŘEROVSKA

 • KRIZOVÉ ORGÁNY MĚSTA PŘEROVA RADÍ SPOLUOBČANŮM pro případ vzniku mimořádné události
 • VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA – EVAKUACE
 • UKRYTÍ OBYVATELSTVA – NEBEZPEČNÉ LÁTKY
 • NOUZOVÉ PŘEŽITÍ - DOMÁCÍ LÉKÁRNIČKA

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ

150   HASIČI – Hasičský záchranný sbor

155   ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

156   MĚSTSKÁ POLICIE

158   POLICIE České republiky

112   Evropské číslo tísňového volání

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

PLYN 1239, 840 111 115

ELEKTŘINA 840 114 115, 840 113 114

VODA 581 202 094, 800 167 427

Výstavba systému krizového řízení sleduje jako hlavní cíl schopnost veřejné správy včas   a správně zareagovat při vzniku krizové situace /zákon č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů/ a tak na nejvyšší možnou míru omezit ohrožení životů, zdraví majetku nebo životního prostředí. Zákon     o krizovém řízení stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě     na krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením a při jejich řešení.

Pod pojmem krizové řízení chápeme souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace. Zákon vytvořil systémově propojenou strukturu krizového řízení na všech předpokládaných stupních řízení (centrum - kraj - obec), což umožní širší pojetí řízení zejména při organizování a plánování přípravy na krizové situace a při jejich vlastním řešení. Zvláštní význam je přikládán koordinaci a součinnosti při zabezpečování a využívání potřebných sil     a prostředků. Důležitou odbornou funkci koordinačního orgánu na úrovni krajů a obcí plní bezpečnostní rady. Na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přerov je tímto orgánem “Bezpečnostní rada města Přerova”.

Kde získám informace ?

Občan získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události   na příslušném obecním úřadě.

Obraťte se s dotazy u malých obcí na starostu obce nebo u větších obcí na pracoviště zabývající se problematikou krizového řízení .

Městský úřad Přerov   581 268 111

Kojetín  581 277 411

Tovačov 581 706 951

Zaměstnanec získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v místě dislokace pracoviště od svého zaměstnavatele (příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby).

Obrátit se můžete také na stanici Hasičského záchranného sboru ČR, na odbor ochrany obyvatelstva Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje nebo na jeho územní odbor v Přerově. Podrobnější pokyny na internetové adrese:

http://www.mvcr.cz/2003/hasici/obcan/index_hasici.html

nebo v příručce pro obyvatele zveřejněné na adrese:

http://www.mvcr.cz/2003/hasici/odbor/ooo/prirucka/ohrozeni_hasici.html

Varování obyvatelstva

Čím je dána povinnost varovat obyvatelstvo před nebezpečím?

Povinnost zabezpečit varování obyvatelstva je dána ustanovením § 15 zákona č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vychází z Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám u 12. srpna 1949 článku 61. Základním prostředkem pro vyhlašování varovných signálů jsou poplachové sirény.

Jaké sirény se našem území používají ?

Na území správního obvodu města Přerova, obce s rozšířenou působností se používají elektrické motorové sirény (rotační) a od roku 1997 v nově budovaném elektronickém provedení tzv. mluvící sirény.

Kdo ovládá spouštění sirén?

Sirény jsou ovládány centrálně z pracovišť Hasičského záchranného sboru (GŘ, kraj, územní odbor) a na území města Přerova je možné ovládání hlasových (mluvících) sirén z dispečinku Městské policie Přerov. Každou sirénu lze spustit i samostatně.

Před čím sirény varují a jak poznám jaké nebezpečí mi hrozí?

Budovaný systém má za cíl varovat obyvatelstvo před nebezpečím spojeným s možnými riziky

 • záplav na řece Bečvě a Moravě, včetně dalších toků vlévajících se do nich ,              
 • úniku nebezpečných látek z chemických, chladírenských a jiných provozů, které nakládají s nebezpečnými a výbušnými látkami
 • havárie v silniční a železniční dopravě při přepravě chemických a výbušných látek.

Vyhlášení varovného signálu "Všeobecná výstraha"

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno varovným signálem "Všeobecná výstraha". Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Obyvatelstvo je následně informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo   a co se má v takovém případě dělat.

V této souvislosti je třeba znát, že kromě varovného signálu "Všeobecná výstraha" existuje  v České republice také signál "Požární poplach". Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón).   Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Signál "Požární poplach" vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón   "HO-ŘÍ",  "HO-ŘÍ"… po dobu jedné minuty.

Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin). O této skutečnosti jsou obyvatelé informováni hromadnými informačními prostředky.

Co je nutné dělat při signálu "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA"?

Každý občan v takovéto situaci jedná dle vlastních schopností, znalostí, dovedností     a pokynů vydávaných příslušnými státními orgány a orgány územních samosprávných celků.

Po zaznění varovného signálu "Všeobecná výstraha” (kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin)

okamžitě se ukryjte

-vyhledejte úkryt v nejbližší budově (úkrytem může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům, byt),

-jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově,

zavřete dveře a okna

- dveře a okna se zavírají proto, že siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, jedů nebo radioaktivních látek. Uzavřením prostoru tak snížíte pravděpodobnost vlastního poškození zdraví.

zapněte rádio nebo televizi

- zde se dozvíte informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co máte dělat,

- tyto informace mohou být sděleny i obecním rozhlasem, popř. elektronickými (mluvícími) sirénami.

Evakuace

Co se rozumí pod pojmem evakuace?

Evakuací se zabezpečuje přemístění, osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí.

Provádí se z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.

Na koho se vztahuje evakuace?

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí   s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost v souladu s pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci.

Evakuace se plánuje přednostně pro následující skupiny obyvatelstva

 • děti do 15 let
 • pacienti ve zdravotnických zařízeních
 • osoby umístěné v sociálních zařízeních
 • osoby zdravotně postižené
 • doprovod uvedených osob

Kterých oblastí se evakuace týká?

Evakuace se týká zón havarijního plánování objektů nebo zařízení s nebezpečnými chemickými látkami (provozy s chemickou, chladírenskou výrobou např.pivovary, lihovary) a ohrožených území podél vodních toků při povodni. Rovněž tak i z území vyčleněného pro potřeby operační přípravy, předpokládané bojové činnosti a dalších zájmových prostorů ozbrojených sil v souladu s potřebami obrany státu.

Pro území Přerovska se z hlediska nebezpečných chemických látek jedná především   o město Přerov, kde se nachází Pivovar ZUBR používající čpavek a společnost Linde Technoplyn skladující technické plyny. Ve městě Kojetíně se jedná o Moravský lihovar s výrobou ethanolu.

Za jakou dobu budu muset opustit ohrožené místo a jaká provést opatření?

Opuštění míst ohrožených mimořádnou událostí se plánuje do 48 hod. a u velké sídelní a průmyslové aglomerace až do 72 hod. od vyhlášení evakuace. Pro případ evakuace je nutné si připravit zavazadlo. Mělo by mít hmotnost max. 15 kg, mělo by být opatřeno jmenovkou.

V případě neočekávaného ohrožení je nutné provedení okamžité evakuace.

Co mám provést před odchodem z bytu?

Průběžně do odchodu poslouchejte sdělovací prostředky. Přednostně se řiďte pokyny místních evakuačních orgánů.

Před opuštěním bytu uzavřete všechna okna, uhaste oheň v kamnech, krbech apod., vypněte všechny elektrospotřebiče, uzavřete vodu a plyn. Dětem vložte do kapsy oděvu kartičku se jménem, adresou popř. dalšími nutnými údaji. Při odchodu vezměte evakuační zavazadlo, řádně uzamkněte byt a dostavte se na stanovené místo. Ověřte si, že sousedé vědí, že mají opustit byt. Veškerou činnost provádějte rychle, v klidu a s rozvahou. Odjíždíte-li vlastním vozidlem dodržujte pokyny všech orgánů zabezpečujících evakuaci. Uvědomte si, že některé silnice již mohou být neprůjezdné.

Ukrytí obyvatelstva

Jaké jsou způsoby ochrany obyvatelstva?

Ochrana obyvatelstva je realizována dvěma způsoby - kolektivní ochrana stanovená v Plánech ukrytí (improvizované a stálé úkryty) - individuální ochrana.

Jaké máme úkryty, jejich základní charakteristiky?

Druhy úkrytů Stálé úkryty jsou trvalé ochranné prostory v podzemních částech nebo samostatně stojící podzemní objekty - tlakově odolné - tlakově neodolné - ochranné systémy podzemních dopravních staveb (podchody, dopravní tunely) - improvizované úkryty.

Stálé úkryty civilní ochrany (SÚ CO) slouží k ukrytí obyvatelstva při mimořádných událostech. Tvoří je trvalé ochranné prostory v podzemní části staveb nebo stavby samostatně stojící, které se budují investičním způsobem. Stálé úkryty se dělí na stálé tlakově odolné úkryty, stálé tlakově neodolné úkryty a ochranné systémy podzemních dopravních staveb.

Stálé tlakově odolné úkryty se využívají k ochraně obyvatelstva proti účinkům zbraní hromadného ničení v případě stavu ohrožení státu a válečného stavu.Stálé tlakově neodolné úkryty k ochraně obyvatelstva proti účinkům světelného a tepelného záření, pronikavé radiaci, kontaminaci radioaktivním prachem a částečně proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení v případě stavu ohrožení státu a válečného stavu.

Ochranné systémy podzemních dopravních staveb poskytují stejnou ochranu jako stálé tlakově odolné úkryty v případě stavu ohrožení státu a válečného stavu a při mimořádných událostech v době míru.

Improvizované úkryty se budují k ochraně obyvatelstva před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení v případě nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v době válečného stavu v místech, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálých úkrytů.

Kolik stálých úkrytů je na Přerovsku a kde se dozvím kde jsou?

Na území Přerovska je 133 stálých úkrytů, z toho více než polovina v majetku obce pro ochranu obyvatel, dětí ve školách a školkách, sociálních a zdravotních zařízeních, další jsou ve státní správě, podnikové sféře, službách apod.

Seznam stálých úkrytů je zveřejněn na internetu pod adresou http://www.mu-prerov.cz/clanek.php?cl=1274&cat=309 . Nemáte-li k dispozici internet, nebo se chcete dovědět více podrobností obraťte se na obecní nebo městský úřad nebo na svého zaměstnavatele.

Jak se dozvím, že mám s rodinou nastoupit do úkrytu?

Nástup osob do úkrytu bude vyhlášen sirénami - kolísavým tónem - hromadnými sdělovacími prostředky a místním rozhlasem.

Úkryt opusťte až tehdy, když pominou k tomu důvody.

Ukončení bude oznámeno sirénami - táhlým tónem - a hromadnými sdělovacími prostředky   a místním rozhlasem.

Doporučuje se stále sledovat hromadné sdělovací prostředky jimiž budou sdělovány potřebné informace. Nespoléhejte na telefonní síť, která může mít omezený provoz a musí být především k dispozici bezpečnostním a záchranným složkám

Jaké zavazadlo si mám vzít do úkrytu?

Zavazadlo pro případ odchodu do úkrytu by měl mít každý připraven dopředu tak, aby v něm měl potřeby pro 3 - 5ti denní pobyt. Hmotnost by měla být max. 15 kg a mělo by být opatřeno jmenovkou. Trvanlivé potraviny se vloží do zavazadla až před odchodem z bytu.

Doporučený obsah zavazadla - oblečení a obutí v souladu s klimatickými podmínkami, pláštěnku a polyetylenové sáčky - trvanlivé potraviny, pitnou vodu - předměty denní potřeby - jídelní, hygienické a toaletní - osobní doklady, léky, pojistné smlouvy, menší cennosti, - tranzistorové rádio, baterku, kapesní nůž, zápalky nebo zapalovač, - spací pytel nebo přikrývku, náhradní oblečení.

Co mám provést před odchodem do úkrytu?

Průběžně do odchodu poslouchejte sdělovací prostředky.

Před odchodem do úkrytu zavřete všechna okna, uhaste oheň v kamnech, krbech apod., vypněte všechny elektrospotřebiče, uzavřete vodu a plyn.

Dětem vložte do kapsy oděvu kartičku se jménem, adresou popř. dalšími nutnými údaji.

Zajistěte potravu a vodu zvířatům., nebudou do úkrytu vpuštěna.

Při odchodu řádně uzamkněte byt a vezměte úkrytové zavazadlo.

Ověřte si, že sousedé vědí, že mají opustit byt.

Veškerou činnost provádějte rychle, v klidu a s rozvahou

Není-li v nejbližší blízkosti úkryt co mám dělat?

Jsou-li v domě vhodné podzemní prostory (sklepy alespoň částečně zapuštěné) lze se do nich ukrýt. Pokud jsou připraveny jako improvizovaný úkryt, vytvoří nebo doplní se zásoba vody   a po obsazení se provede dotěsnění komunikačních prostupů.

Nejsou-li tyto prostory připraveny jako improvizovaný úkryt a není-li možnost ukrytí v jiném improvizovaném úkrytu je nutné započít s úpravou prostor tak, aby splňovaly požadované parametry na ukrytí.

Podkladem k tomu může sloužit metodická pomůcka vydaná GŘ HZS ČR Sebeochrana obyvatelstva. Lze ji získat na internetu Ministerstva vnitra – GŘ Hasičského záchranného sboru

http://www.mvcr.cz/2003/hasici/odbor/ooo/prirucka/ukryty_hasici.html nebo   na internetových stránkách města Přerova) kde je budování improvizovaných úkrytů svépomocí uveřejněno

Co to jsou prostředky individuální ochrany?

Jsou prostředky k ochraně obyvatelstva před účinky nebezpečných škodlivin. Při mimořádných událostech se využívají prostředky improvizované ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla.

Jsou to jednoduché pomůcky, které si občan připraví svépomocí z dostupných prostředků a které omezeným způsobem nahrazují prostředky individuální ochrany.

Při stavu ohrožení státu a válečném stavu se provádí výdej prostředků individuální ochrany pro vybrané kategorie

 • dětí
 • osob ve zdravotnických a sociálních zařízeních
 • osob doprovázející předešlé kategorie

Jaké jsou druhy prostředků individuální ochrany?

Prostředky individuální ochrany zahrnují - ochranné masky pro děti a dospělé obyvatelstvo - dětské ochranné vaky - dětské ochranné kazajky - ochranné roušky - zdravotnické prostředky jednotlivce - osobní diagnostické dozimetry.

Jak a čím mohu prostředky individuální ochrany nahradit ?

Prostředky individuální ochrany lze nahradit improvizovanými prostředky ochrany dýchacích cest a povrchu těla.

Základním principem improvizované ochrany je využití vhodných oděvních součástí, které jsou k dispozici v každé domácnosti.

Při použití této ochrany je třeba dodržovat zásady - celý povrch těla musí být zakryt - všechny nasazené součásti je nutno co nejlépe utěsnit - k dosažení vyšších ochranných účinků kombinovat více ochranných prostředků nebo vrstev oděvů.

Ochranu hlavy lze zabezpečit čepicí, šátkem, šálou apod. s kombinací s přilbou nebo kapucí, obličej chránit flanelovou či froté látkou mírně navlhčenou, oči uzavřenými brýlemi to vše např. v kombinaci s polyetylenovým sáčkem.

Při ochraně trupu, nohou a rukou obecně platí, že každý druh oděvu poskytuje určitou míru ochrany, přičemž větší počet vrstev zvyšuje jeho koeficient.

Ruce je vhodné chránit rukavicemi (vhodné jsou delší a hlavně silnější pryžové), nohy vysokými utěsněnými botami.

Podrobněji je tato problematika řešena na internetových stránkách MV ČR http://www.mvcr.cz/2003/hasici/odbor/ooo/prirucka/ukryty_hasici.html#improviz .

Pokud bych chtěl získat prostředky individuální ochrany, co pro to udělat ?

V současné době je na trhu dostatek masek a filtrů domácí i zahraniční výroby. Jejich cena se podle výrobce a druhu pohybuje od 1500,- Kč do 6000,- Kč.

Nakoupit tyto prostředky lze ve specializovaných prodejnách. Jejich seznam je na internetových stránkách pod adresou

http://www.mvcr.cz/2003/hasici/odbor/ooo/ochrpro/prodejny_hasici.html  

Pro obyvatele Přerovska je nejbližší prodejna ochranných masek v podnikové prodejně Gumárny Zubří a.s.

Nejbližší výrobce ochranných filtrů k maskám je Sigma Group a.s. Lutín.

Nebezpečné látky

Které nebezpečné látky nás mohou ohrozit, čím je řešena prevence?

Na území jsou výrobny používající nebezpečné látky popř. sklady těchto látek. Mezi nejvíce se vyskytujícími patří chlór a amoniak (čpavek). Ohrožení může vzniknout také od kyanidů, bromu, acetonu, acetylénu, propan - butanu a dalších.

Problematika ohrožení nebezpečnými látkami je řešena v souladu se zákonem č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a prováděcími vyhláškami.

Další informace se dozvíte na internetové adrese http://www.mvcr.cz/2003/hasici/odbor/ooo/prirucka/chemie_hasici.html

Jaké zásady je nutno dodržovat při úniku nebezpečné látky?

Při úniku nebezpečné látky je zejména dodržovat tyto zásady - ohrožený prostor opusťte kolmo na směr větru. Není-li to možné, vstupte do nejbližší      budovy pokud možno do vyšších pater - jste-li v budově uzavřete a utěsněte okna , dveře a další prostupy do venkovního prostoru - vypněte ventilaci, digestoř apod., výstupní část překryjte a utěsněte - sledujte hromadné sdělovací prostředky - při průniku škodliviny zvolna dýchejte přes navlhčenou roušku přitisknutou k ústům           a nosu, oči chraňte celistvými brýlemi - budete-li vyzvání sdělovacími prostředky, připravte si evakuační zavazadlo          a proveďte opatření potřebné k opuštění bytu

Nálezy nebezpečných látek - a co dál?

V případě nálezu je žádoucí v maximálních možnostech odvrátit ohrožení svého zdraví   i zdraví spoluobčanů?

 • věřte vyobrazeným symbolům
 • nesnažte se poškodit nebo otevřít obal
 • informujte Hasičský záchranný sboru (HZS) 150 nebo Policii ČR 158 nebo linku tísňového volání 112
 • zajistěte do příjezdu odborníků, aby s nálezem nebylo manipulováno

Další údaje získáte na internetu pod adresami

http://www.mvcr.cz/2003/hasici/odbor/ooo/latky/nalezy_hasici.html

http://www.mvcr.cz/2003/hasici/odbor/ooo/prirucka/chemie_hasici.html

Jak se zachovat budou-li použity biologické zbraně?

Biologické zbraně mohou být použity ve formě aerosolu (bakterie, viry, toxiny) do ovzduší nebo uzavřených prostor, nebo vypouštěním hmyzu (vši, blechy, mouchy, klíšťata) nebo infikováním vody, potravin,vzduchu, předmětů.

Smysly člověka je biologické zamoření nezjistitelné.

Informaci o zamoření můžete dostat od státních a obecních orgánů a hromadných nebo lokálních sdělovacích prostředků.

Ochrana před proniknutím nebo zanesením nákazy do organizmu předpokládá - nepoužívat vodu z neznámých zdrojů, používat balenou vodu, vodu chemicky upravenou, převařenou vodu

 • nejíst pevnými obaly nechráněné potraviny, potraviny neprověřené
 • zbytečně se nedotýkat cizích předmětů
 • při zdravotní odchylce od normálu a jakýkoliv náznacích vyhledat zdravotnickou pomoc.

Nouzové přežití

Co se rozumí pod pojmem nouzové přežití?

Jedním z hlavních úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva je zabezpečení opatření nouzového přežití obyvatelstva postiženého mimořádnou událostí, které vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

Opatření nouzového přežití zahrnují: a) nouzové ubytování b) nouzové zásobování základními potravinami c) nouzové zdroje pitné vody d) nouzové zásobování pitnou vodou

 1. e) nouzové základní služby obyvatelstvu f) nouzové dodávky energii a g) organizování humanitární pomoci.

K hlavním druhům zajištění nouzového přežití patří nouzové ubytování a stravování. Představuje dočasný, nouzový způsob ubytování a stravování obyvatelstva postiženého následky mimořádných situací. Nouzové ubytování zahrnuje zajištění prostorů     a objektů. Základním prostředkem je využití předem vytipovaných smluvně zajištěných stálých objektů které jsou součástí Havarijního plánu Olomouckého kraje   a krizových dokumentů obcí..

Jaký je účel zřizování zařízení k nouzovému ubytování a stravování?

Zařízení je zřizováno pro zajištění základních životních a hygienických podmínek evakuovaného obyvatelstva a je určeno pro krátkodobé či dlouhodobé ubytování postiženého obyvatelstva. Doba uvedení zařízení CO do pohotovosti je maximálně 6 hodin po oznámení velitelem zásahu o potřebnosti rozvinutí zařízení CO.

Nezbytné potřeby pro přežití jednoho obyvatele na 10 dnů ukazuje tabulka.

Poř. číslo

Sortiment

Měrná jednotka

Dávka na osobu

1

Maso, včetně konzerv

kg

0,866

2

Mléko a ml.výrobky vč.sušeného a konzervovaného mléka

l

2,333

3

Tuky, včetně másla, sádla a olejů

kg

0,583

4

Chléb

kg

2,416

5

Přílohy: brambory, rýže, těstoviny, luštěniny, kroupy

kg

3,166

6

Mouka

kg

1,916

7

Cukr

kg

0,5

8

Vejce

ks

2

9

Ostatní (pitná voda)

l

50

Jaká jsou základní opatření k zajištění nouzového přežití?

 

Poř. č.

Název

Obsah

 

1.

Nouzové ubytování

- Vytipování vhodných objektů a to z hlediska bezpečnosti objektu, vhodnosti k nouzovému ubytování, stravování, možnosti dodržování hygienických norem,     a pro dlouhodobé ubytování i možnosti minima soukromí pro postižené. - Zajištění náhradních ubytovacích kapacit pro obyvatelstvo, které musí v důsledku mimořádné události opustit svá obydlí; - Možnost ubytovat muže a ženy s dětmi do 15 let zvlášť, u dlouhodobého ubytování pak možnost ubytování rodin v alespoň jedné místnosti. - prioritně využívat objekty se stacionárním lůžkovým, stravovacím     a hygienickým vybavením (např. hotely, ubytovny, rekreační zařízení), - dále stacionární zařízení s hygienickým vybavením a prostory   pro umístění lůžek (např. sportovní haly, školy, kulturní zařízení) - mobilní zařízení (např. maringotky, stany, přístřešky)

 

2.

Nouzové zásobování základními potravinami

- Možnost hromadné přípravy teplé stravy či možnost jejího dovážení. - zajištění zásobování základními druhy potravin; - zabezpečení stravování; - využití stálých stravovacích zařízení (např. restaurace, hotely, kuchyně,bufety, menzy); - mobilní stravovací zařízení (např. pojízdné kuchyně).

 

3.

Nouzové zdroje pitné vody

Zahrnují jímací objekty nebo jejich skupiny v pohotovostním stavu včetně příslušných zařízení a objekty hydrogeologického průzkumu, kterými jsou hydrogeologické vrty neuvedené do provozu a jímací zařízení.

 

4.

Nouzové zásobování pitnou vodou

Zabezpečení nezbytného množství vody v požadované jakosti, kdy je stávající systém zásobování vodou zcela nebo částečně nefunkční; - pro první dva dny 5 litrů na osobu a den, - pro třetí a další dny 10 až 15 litrů na osobu a den.

 

5

Nouzové základní služby obyvatelstvu

Zahrnují poskytování informací o situaci a přijímaných opatřeních: - zdravotnické služby, - sociální služby, - hygienické služby, - veterinární služby, - poštovní a spojové služby, - dopravní služby, - technické služby, - pohřební služby, - zásobování postiženého obyvatelstva šatstvem,přikrývkami, prostředky osobní hygieny a denní potřeby.

 

6.

Nouzové dodávky energii

Zajištění energií pro důležité provozy a objekty potřebné k zabezpečení činnosti postiženého území, k tomu se využívá nouzové propojení energetických sítí, pojízdné a přenosné zdroje energií;

 

7.

Organizování humanitární pomoci

Humanitární pomoc je využívána výhradně k uspokojování základních životních potřeb postižených obyvatel, je doplňkovým zdrojem pro poskytování prostředků obyvatelstvu k zachování jeho života a zdraví   po vzniku mimořádné události (krizové situace).

 

DOMÁCÍ LÉKÁRNIČKA

V každé domácnosti by se měla nacházet lékárnička.

Co by měla obsahovat :

 • Obinadla - v různých šířkách pro upevnění obkladů
 • Obvazový mul - buď jako jednotlivé čtverečky nebo ve formě navinutých válečků
 • Obklady na rány - s povlakem, aby neulpěly na ráně
 • Obvaz hotový sterilní - sterilní polštářek, který patří na ránu je připevněn na obinadlo
 • Tyčinky s vatou - k očištění okolí rány
 • Dezinfekční prostředek na rány - nejlépe sprej, určen k desinfekci ran
 • Elastické obinadlo - po navinutí se konce upevní přiloženými svorkami
 • Trojcípý šátek - nezbytný při ošetření mnoha zranění
 • Náplast - upevnění obinadel atd.
 • Náplast s polštářkem - krytí ran, všestranné využití
 • Vata - k čištění kůže, polstrování obvazů a dlah, nikdy nepokládat přímo na ránu
 • Nůžky a pinzeta - střihání obvazů, náplastí...
 • Resuscitační rouška - brání přenosu infekce při resuscitaci
 • Latexové rukavice - používají se při ošetřování krvácejících poranění
 • Teploměr lékařský v pouzdře
 • Příručka “První pomoc”

Léčiva

 • Acylpyrin tabl. 10    2 balení
 • Carbosorb tab.     1 balení
 • Gastrogel tabl. nebo jiné volné dostupné antacidum     1 balení
 • Ophtal     1 ks
 • Ataralgin tabl. nebo jiné volně dostupné analgetikum   1 balení
 • Septonex  nebo jiný vhodný dezinfekční přípravek     1 ks
 • Traumacel zásyp    1 ks

Vybrané pojmy v zákonech:

Krizovou situací se rozumí mimořádná událost, tj. škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací, při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu ("krizové stavy").

Stav nebezpečí pro území kraje nebo jeho část vyhlašuje hejtman kraje.

Nouzový stav může vyhlásit vláda v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.

Stav ohrožení státu může na návrh vlády vyhlásit Parlament, je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy.

Evakuace a zákon

Starosta v době krizového stavu nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce

Hejtman za stavu nebezpečí organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva

Vláda v době trvání nouzového stavu je oprávněna za stanovených podmínek nařídit evakuaci osob a majetku z vymezeného území.

Velitel zásahu je při provádění záchranných a likvidačních prací oprávněn nařídit evakuaci osob.

Hasičský záchranný sbor kraje pro zabezpečení záchranných a likvidačních prací organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva.

Vydal: Městský úřad Přerov, Oddělení ochrany a krizového řízení 2005

Tel. 581 268 710581 268 711581 268 712

Odkaz ke stažení: jak se chovat při krizové události